Når du køber en rejse

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Summitweek (ML Travel Group ApS)
CVR.: 40989579
Bredgade 36E, st.
1260 København K

Herefter kaldet Summitweek eller rejsearrangøren.

Registreringsnummer i Rejsegarantifonden: 3248

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. INDGÅELSE
En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling til rejsearrangøren. Forinden har den rejsen- de ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser. Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet ved indbetaling af depositum inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke indbetaler tilbuddet in- den denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted, via telefon eller e-mail accepterer den rejsende rejsearrangørens tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

1.2. REJSEDOKUMENTER
Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.
Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den, e-mailadresse, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.
Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 24 timer efter bookingen, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstem- melse med det aftalte.

2. PRIS OG BETALING

2.1. PRIS
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af depositum for lejlighed eller hotel, slutrengøring samt lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes rejsedokument. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2. BETALING
Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Hvis ikke andet er angivet, så skal depositummet og evt. afbestillingsforsikring betales senest 3 dage efter booking af rejsen. Depositum for rejsen er 1500,- pr. person hvis ikke andet er aftalt. Slutbetalingen skal være i Summitweek hænde senest 60 dage før afrejse. Booker du rejsen nærmere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris med det samme.

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Rejsearrangøren modtager provision for salg af forsikringer. Den rejsende kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren, skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået.

Afbestillingsvilkår uddybes på rejsearrangørens hjemmeside.

4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1. PAS, VISUM OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORMALITETER (BL.A. VACCINATIONER)
Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas. med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning. samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundheds- mæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske/ svenske/norske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk/svensk/norsk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå. således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2. BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER
Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsen- de giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

4.3. NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.


4.4. RETTIDIGT FREMMØDE
I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet. Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst til bestilleren af rejsen pr. e-mail. Rejser den rejsende med fly kan denne få en omtrentlige afrejsetid fra destinationen til lufthavnen igennem dennes Travel Advisor. Afrejsetider for lufthavnstransfer fastholdes dagen før afrejse af Guiden på destinationen. Vær opmærksom på at trafik og vejrforhold, samt udefrakommende hændelser kan påvirke afrejsetidspunktet, så skiløb på afrejsedagen kan helt eller delvis udeblive.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

4.5. ORDENSBESTEMMELSER
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til poli- tiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebeta- ling af pakkerejsens pris.

4.6. MANGLENDE EFTERLEVELSE
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN
Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et eventuelt gebyr tilsvarende de omkostninger der måtte være ved overdragelsen frem til 7 dage før afrejse. Ved overdragelse nærmere end 7 dage før afrejse kan det ikke garanteres, men forespørges, det koster et gebyr (som kan oplyses ved telefonisk henvendelse) ved rutefly samt alternative indkøbte flyafgange, afhænger gebyret af flyselskabets gebyrer på den pågældende dato for ændringen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder gyldigt pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. PRISÆNDRINGER
Så snart den rejsende har indbetalt depositum fastholdes den aftalte pris, og hverken prisstigninger eller prisfald kan gøres gældende.

5.3. DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende af- tale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4. REJSEARRANGØRENS ÆNRINGER AF PAKKEREJSEN

5.4.1. UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2. ANDRE ÆNDRINGER
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.
Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstå- ende væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

5.4.3. AFREJSETIDER
Samtlige afrejsetider er omtrentlige indtil 20 dage før afrejse, og er dermed ikke bekræftet ved tidlig booking. De angivne tider på rejsedokumenterne kan ændres ved et eller flere tilfældene. Rejsearrangøren skal senest 20 dage før afrejse, fastsætte den endelige afrejsetidspunkt.

 1. AFTALENS OPHØR

6.1. FORTRYDELSESRET
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen

6.2.1. NORMALE AFBESTILLINGSVILKÅR
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre Summitweek senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse, hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

A: Ved afbestilling af rejsen beregner Summitweek sig et gebyr svarende til det beløb som allerede er indbetalt på rejsen.

B: Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, hvor der tidligere er ydet hhv. 3., 4., 5., og/eller 6. ekstrasengsrabat, bortfalder en eller flere af de angivne rabatter.

Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, så antallet af sengepladser i lejlighed/hotelværelse er større end antallet af de reserverede personer i lejlighed/hotelværelse, pålægges kunden et tomsengstillæg.

Såfremt kunden har fået et specielt tilbud/gruppetilbud fra en af Summitweek rejsekonsulenter og en eller flere personer afbestiller rejsen, bortfalder en eller flere af de angivne rabatter.

6.2.2. AFBESTILLING I TILFÆLDE AF KRIGSHANDLINGER MV.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yder- ligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde ken- de den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit

6.2.3. TIDSPUNKT FOR TILBAGEBETALING OG BEREGNING AF AFBESTILLINGSGEBYR
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3. REJSEARRANGØRENS OPSIGELSE

6.3.1. OPSIGELSE PÅ GRUND AF MANGLENDE TILSLUTNING
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, (30 rejsende på busrejse og 80 rejsende på flyrejse) kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage.
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage.
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.


6.3.2. OPSIGESE PÅ GRUND AF UUNDGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, Guiden på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens Guide eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller under- leverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover skal den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Omtale af fejl og mangler i rejsearrangørens spørgeskemaer, betragtes ikke som en officiel klage.

8. BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRERENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen. og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR
  Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passageres død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, be- grænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet udbedres på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsearrangøren senest 4 uger efter hjemkomst. Reklamation kan foretages via vores reklamationsformular på hjemmesiden.

10. ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Pakkerejse-ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

Vi er medlem af Rejsegarantifonden, som er din sikkerhed for, at du er bedst muligt stillet, når du rejser på ferie. Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte infopakkerejseankenaevnet.dk 45461100.

13. REJSENDE UNDER 18 ÅR

Unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal efter bestillingen af rejsen eller senest 30 inden afrejse have underskrevet en”Under-18 erklæring” fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til at rejse med Summitweek. Find formularen på vores hjemmeside.  

Bestilles rejsen og der indbetales depositum eller rejsens fulde pris, for en deltager der er under 18 år, og personen herefter ikke kan fremsende en gyldig”Under-18 erklæring” til Summitweek bliver rejsen annulleret med ingen mulighed for refundering af de indbetalte penge.

14. TRANSPORT OG BAGAGE

Bussens bagagerum vil blive låst, når alt bagage er lastet og åbnes først ved omstigning eller ankomst til destinationen. Det er den rejsendes ansvar både ved pålæsning af bagage, når bagagen er ombord på bussen og ved ankomst til destinationen, at den rejsendes egen bagage kommer med ud og/eller videre med næste trans- portmiddel. Summitweek eller busselskabet kan ikke blive gjort ansvarlige for forlagt eller skadet bagage under transporten, når bagagen ikke er låst inde i bussens bagagerum. Det er ikke muligt at tilgå bagagen under rejsen, da bagagerummet vil være låst under hele rejsen. Den rejsende har ansvaret for sin bagage indtil chaufføren låser bagagerummet og den rejsende har igen ansvar for sin bagage, når chaufføren igen låser op indtil bagagerummet ved omstigning eller ankomst til destinationen. Summitweek og busselskabet kan ikke blive gjort ansvarlige for glemte ting og sager eller tasker i bussen. Vi anbefaler derfor vores rejsende at have en rejseforsikring.

14.1 SKITRANSPORT

Ved bestilling af skirejser med fly er der begrænset plads til skiudstyr på flyet. Såfremt der ikke bestilles skitransport ved køb af rejsen, kan det ikke garanteres at dette er muligt efterfølgende.

15. TILSLUTNINGSREJSER

Rejsearrangøren er alene ansvarlig for tilslutnings-transport såfremt denne er markedsført som en del af en pakkerejse og/eller der indgås aftale om en sådan før der indgås en endelig aftale om køb af en pakkerejse.

16. Forsinkelse

UDREJSE
Den rejsende må være forberedt på, at der ved transport, fx med fly eller bus, kan opstå større eller mindre forsinkelser, jævnført med pakkerejseloven anses ikke enhver forsinkelse for en mangel ved rejsen.

Såfremt der skulle opstå en forsinkelse til rejsemålet, gøres en helhedsbedømmelse afhængig af den tidsmæssige udstrækning, er betydelig.

Vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser anses først som en betydelig udstrækning når forsinkelsen til rejsemålet er over 6 timer.

HJEMREJSE
Der gives som udgangspunkt ikke forholdsmæssigt afslag ved forsinket hjemrejse. Der kan alene søges om er- statning for eventuelle tab som følge af en forsinkelse.

17. AKTIVITETER OG ARRANGEMETER I SKIOMRÅDET

Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort til eksempelvis grundet lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignede. Alt færdsel i skiområdet og deltagelse af arrangementer sker på eget ansvar.
Rejsearrangøren på råber sig retten til at aflyse et arrangement ved for få tilmeldte, sygdom dårligt vejr og ligne- de samt hvis vores samarbejdspartnere vurdere en risiko forbundet ved at gennemføre arrangementet.

Vi gør opmærksom på at Summitweek udelukkende handler som formidler, når du gennem Summitweek repræsentanter på rejsemålet tilmeldes og betaler for en udflugt, et event eller en fest. Summitweek erholder blot en returkommission for solgte udflugter/events/fester. Ønskes kvittering kan denne rekvireres ved ankomst til det pågældende arrangement.

For udflugter gælder følgende vilkår.

Alle udflugter, events, festpakker mv. er bindene for kunden. Det er ikke muligt at få refunderet pengene for et eller flere events af Summitweek, hvis udeblivelsen skyldes forhold hos kunden. Foregår udeblivelsen pga. af sygdom eller lign. er det kundens ansvar, at kontakte egen forsikring med henblik på evt. refundering. Rejseforsikring købt igennem Summitweek dækker ikke økonomiske tab ved udeblivelse af udflugter, events mv.

Indholdet af en udflugt, festpakke eller event kan af forskellige årsager ændres i løbet af sæsonen. De kan derfor variere fra uge til uge, og fra rejsemål til rejsemål. Festpakkerne købt hjemmefra er med udgangspunkt i festprogrammet fra vinteren forinden, hvoraf det endelige fest- og udflugtsprogram, samt tilhørende indhold præsenteres ved velkomstmødet ved ankomst til destinationen.

Ændres fly,bus eller hotel, så deltagelse på en bestilt udflugt er umulig, tilbagebetales udflugtens pris, hvis ikke en anden tilsvarende udflugt kan tilbydes.

Udflugter kan aflyses med kort varsel pga. dårligt vejr, strejke eller andre udefrakommende omstændigheder, som Summitweek ikke har kontrol over.

COVID-19/EPIDIMI/PANDEMI: Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner eller lukninger af restauranter, afterski-steder, barer og butikker grundet lokale myndigheders anbefalinger og/eller retningslinjer.

18. EVENTUELE ØNSKER FORSØGES OPFYLDT MEN KAN IKKE GARANTERES

(f.eks. Ønsker om Værelser på samme etage, specifik værelses placering, udsigt mm.

19. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYK OG SKRIVEFEJL

20. SÆRSKILTE GRUPPEREJSEVILKÅR

20.1
Ved en grupperejsebestilling forstås en samlet bestilling af et selskab på mindst 15 personer, som rejser på samme bookingnummer. Ind under grupperejsebestilling falder også uddannelsesinstitutioner, herunder videre- gående uddannelser, handelsskoler og gymnasierejser.

20.1.1
Gruppen skal udpege en gruppeleder som har ret til at foretage bestillingen og modtage informationer fra rejsearrangøren. Når gruppelederen modtager informationer, anses det at alle i gruppen er oplyst.

20.2
Ved grupperejser fra uddannelsesinstitutioner tilmelder deltagerne sig individuelt via gruppens egen hjemmeside medmindre andet er aftalt, og hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørgsmål om grupperejsen stilles direkte til rejsearrangøren.

20.2.1
Ved bestilling af en grupperejse gennem uddannelsesinstitutioner er indkvarteringen uspecificeret indtil ca. 3 uger før afrejsen, men generel information omkring indkvarteringen findes på gruppens hjemmeside. Når indkvarteringen bliver specificeret på gruppens hjemmeside, fremgår det, hvor mange senge der er i hver lejlighed. Det samlede antal senge passer til gruppens størrelse, og den enkelte deltager vælger selv sin seng og indkvartering ud fra de ledige pladser. Afrejsetider for bus er vejledende frem til 14 dage før afrejse.

20.3
Afbestillingsprocedure: Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder skal henvende til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til rejsearrangøren. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppehjemmeside skal henvende sig direkte til rejsearrangøren ved afbestilling. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse, tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tomsengstillæg kan tilkomme. I øvrigt gælder rejsearrangøren almindelige rejsebetingelser for ændringer mv.